ဤစာအုပ္ မွတ္တမ္းလႊာ

ဤနတ္တုိ႔ေတာင့္တ လူ႔ဘ၀စာအုပ္ကုိ ၁၃၆၅ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း ၁၁ ရက္၊ (၁၅.၅.၂၀၀၃) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိစာစစ္အဖြဲ႔သုိ႔ မဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism) ဘြဲ႔အတြက္ တင္သြင္းခဲ့ပါ သည္။

သက္ဆုိင္ရာ စာစစ္ပညာ႐ွင္မ်ားက စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီး ၁၃၆၇-ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေန႔၊ (၁၅.၁၂.၂၀၀၅)တြင္ ဤက်မ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္) မွ မဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism) ဘြဲ႔ကုိ ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

ဤအမည္ျဖင့္ပင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္အတြက္ (၄.၁.၂၀၀၆) တြင္ မဟာဓမၼာစရိယ ဘြဲ႔ယူက်မ္းစာ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔သုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ရာ (၂၂. ၁၂.၂၀၀၁) ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မဟာဓမၼာစရိယ ဘြဲ႔ယူက်မ္းစာ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ က်မ္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔သုိ႔ ျပန္လည္ စိစစ္ရန္ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ က်မ္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔က ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရာ၌ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား နားလည္ ႏိုင္ခဲေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ က်မ္းပုံစံအရ ေရးသားထားေသာ အခ်ိဳ႔အသုံး အႏႈန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိမွတ္ခ်က္မ်ား အတုိင္း ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္၍ စာအုပ္အျဖစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀လုိက္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment