အစဥ္အလာေျပာဆုိေနၾက ၾကားဖူးနား၀႐ွိေနၾကေသာ စကားမွာ ငယ္စဥ္အခါတြင္ ပညာ႐ွာၾကရမည္။ ပညာ႐ွာရမည့္ အ႐ြယ္သည္ ငယ္စဥ္အခါတြင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ပထမအ႐ြယ္တြင္ ပညာသင္ယူရသည္ကုိ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္၀င္းစားမႈမ႐ိွဘဲ ပ်င္းရိတတ္ၾက၏။ ေက်ာင္းလည္း ေျပးတတ္ၾက၏။ မိဘမ်ားက အတင္းအၾကပ္တုိက္တြန္း ဆုံးမ မာန္မဲ၍ ေက်ာင္းသုိ႔ ေစလႊတ္ရသည္လည္း ႐ိွ၏။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေက်ာင္းမတက္ဘဲေနရသည္ကို ေပ်ာ္ေနတတ္၏။ အေၾကာင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ရသည့္အခါ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သင္ခန္းစာမ်ားကို ေမးေလ့႐ိွ၏။ မေျဖႏိုင္ပါက ႐ုိက္၍ဆံုးမျခင္း၊ ထုိင္ထလုပ္ ခုိင္း၍ ဆုံးမျခင္း၊ မာန္မဲ၍ ဆုံးမျခင္းတုိ႔ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းသြားရမည္ကို ထိတ္လန္႔ေန ျခင္းျဖစ္၏။ ေက်းလက္ေတာ႐ြာမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ႀကဳံေတြ႔ရသည္မွာ သင္ခန္းစာမ်ားကို နားမလည္ပါက ႐ွင္းျပႏိုင္သည့္သူ၊ ႐ွင္းျပႏိုင္မည့္သူ မ႐ိွျခင္းေၾကာင့္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ဆူမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾက၊ ထိတ္လန္႔ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို မိဘမ်ားထက္ပင္ ပို၍ ေလးစားၾကေသာေၾကာင့္လည္း နားမလည္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ မေမးမျမန္းဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတတ္ ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ ထုိ႔ျပင္ မိဘမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းစာအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ နည္းပါးျခင္းလည္း ႐ိွတတ္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေတာ႐ြာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကား ရမည့္ အရြယ္တြင္ ေလလြင့္ေနၾက၊ ပ်က္စီးေနၾကရသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ပညာသင္ၾကားရမည့္အ႐ြယ္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္းမ႐ိွဘဲ ၀မ္းေရးအတြက္၊ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အ႐ြယ္ႏွင့္မတန္ေအာင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားေနၾကရ၏။ ဤကဲ့သုိ႔ အျဖစ္မ်ိဳး မေတြ႔ႀကဳံၾက ေစရန္ မသိနားမလည္ေသးသည့္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကားေရး၌ စိတ္၀င္တစား ႐ိွလာေစရန္၊ ပညာေရးအလားအလာ႐ိွေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ႀကိဳးစားသင္ယူလုိစိတ္ ျပင္းပ် ထက္သန္လာေစရန္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ၀ုိင္း၀န္း ကူညီ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးၾကရန္ႏွင့္ အခမဲ့ပညာဒါနမ်ားလည္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ၾကရန္ အထူးတလည္ လုိအပ္လ်က္႐ွိ၏။

ပညာသင္ၾကားရမည့္အ႐ြယ္တြင္ ေလလြင့္ေနၾကျခင္းသည္ မိမိဘ၀၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္ တုိးတက္မႈကို မ်ားစြာ ဆုတ္ယုတ္သြားေစႏိုင္၏။ ပညာတတ္မွလည္း အရာရာကို ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ဆုံးျဖတ္ ႏိုင္၏။ အေျပာအဆုိ အေနအထိုင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ႏိုင္၏။ အမ်ားအက်ိဳးကိုလည္း မ်ားစြာသယ္ပိုး ႐ြက္ေဆာင္ ေပးႏိုင္၏။ အမ်ားသူငွာကိုလည္း အသိပညာမ်ား အတတ္ပညာမ်ား မ်ားစြာျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္၏။ ပညာ႐ွင္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာပါက ရပ္႐ြာနယ္ပယ္သည္ မ်ားစြာတင့္တယ္ႏိုင္၏။ တုိးတက္မႈမ်ားစြာလည္း ျဖစ္ ထြန္းလာႏိုင္၏။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သိ႐ိွႏိုင္၏။ ပညာတတ္ေသာႏိုင္ငံႏွင့္ ပညာမဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာသည့္ႏွင့္အမွ် လုိက္၍ မမီႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ တိုးတက္မႈမ်ား ဆုတ္ ယုတ္မႈမ်ား မ်ားစြာကြာျခားေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္၏။ ပညာတတ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မ်ားစြာခ်မ္းသာေန ၾကၿပီး၊ ပညာတတ္မထြန္းကားေသာ ထြန္းကားမႈနည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံ၊ ပညာတတ္ထြန္းကားေသာ္လည္း ပညာ တတ္ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ အေလးမထား ဦးစားမေပးေသာ ႏိုင္ငံသည္ ၾကာေလ ဆင္းရဲေလ၊ ၾကာေလဆင္းရဲတြင္းနက္ ေလသာ ျဖစ္ေနၾကရ၏။

ပညာမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသိဥာဏ္ပညာလည္း ေခါင္းပါးသထက္ ေခါင္းပါးလာၾက၏။ အသိဥာဏ္ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲ၊ ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ခၽြတ္ယြင္းပ်က္စီးလာၾက၏။ ၾကင္နာမႈ ညွာတာမႈစတဲ့ ျဗဟၼစုိရ္တရားမ်ား တစ္စတစ္စ ပုိ၍ပုိ၍ေခါင္းပါးလာေနၾက၏။ ကုိယ္ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေရးအတြက္ ေ႐ွ့႐ႈလာသျဖင့္ အတၱစိတ္မ်ားလည္း မသိမသာလႊမ္းမုိးလာေနၾက၏။ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေ႔႐ွတန္းမတင္ဘဲ၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ မိမိအက်ိဳးကို ေ႔႐ွတန္းတင္ေနၾက၏။ မွ်တမႈ ညီညြတ္မႈမ႐ိွ၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္လာၾက၏။ ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ငယ္စဥ္အခါ ပညာ႐ွာရ မည့္ အရြယ္္တြင္ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္ျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားဟု ဆုိရမည္ျဖစ္၏။

ပညာေရးကို အမွီျပဳၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳရျခင္းသည္ မ်ားစြာစိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ ၏။ ပညာတတ္မွ စီးပြားဥစၥာကို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ႐ွာေဖြႏိုင္၏။ စည္းကမ္းတက်လည္း သုံးစြဲတတ္၏။ အသုံး အျဖဳန္းကိုလည္း ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အဆုိးအေကာင္းကိုလည္း ေ၀ဖန္ပုိင္းျခား ဆန္းစစ္ႏိုင္၏။ ပညာတတ္သူႏွင့္၊ ပညာတတ္ထြန္းကားေသာတုိင္းျပည္ကို လူတုိင္းလုိလားၾက၏။ ေလးစားျမတ္ႏိုးၾက၏။ တန္ဖုိးလည္း ထားၾက၏။ အေၾကာင္းမွာ ပညာျမင့္မွ လူမ်ိဳးတင့္မည္ဟု နားလည္ၾကထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း လူႀကီးသူမမ်ားက ငယ္စဥ္အခါ ပညာ႐ွာဟု ဆုိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္၏။ ငယ္စဥ္အခါ ပညာ႐ွာဆုိ သည့္ စကားကိုပင္ ပထမအ႐ြယ္မွာ ပညာ႐ွာဟုလည္း ဆုိတတ္ၾကေသး၏။ မွန္ပါသည္။ လူ႔ဘ၀သက္တမ္းကို သုံးပုိင္းပုိင္း၍ ဆုိထားသည့္ စကားျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေ႐ွးပညာ႐ိွ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ ပထမအ႐ြယ္တြင္ ပညာ၊ ဒုတိယအ႐ြယ္တြင္ ဥစၥာ၊ တတိယအ႐ြယ္တြင္ ဘာ၀နာ ဟု သုံးပိုင္းပုိင္း၍ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက၏။

ပထမအ႐ြယ္ ငယ္႐ြယ္စဥ္မွာ ပညာ႐ွာထားမွ ဒုတိယအ႐ြယ္တြင္ စီးပြားဥစၥာကို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ မပင္ မပန္း လုပ္ကိုင္႐ွာေဖြႏိုင္၏။ ဒုတိယအ႐ြယ္ စီးပြားေရးေျပေျပလည္လည္ ႐ွာေဖြထားႏိုင္မွလည္း တတိယ အ႐ြယ္တြင္ တရားဘာ၀နာလုပ္ငန္းကို စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အားထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ အစဥ္အဆက္ ဘ၀တစ္ ေလွ်ာက္လံုး ခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနႏိုင္ရန္ အစေကာင္းရန္ လုိအပ္လွ၏။ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ ဟု ေ႐ွးေ႐ွးပညာ႐ိွႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္ ေျပာခဲ့ၾက၏။ အစျဖစ္သည့္ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခါက ပညာေရးကုိ ေကာင္းမြန္ စြာ မသင္ၾကားခဲ့ရသူမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးတုိ႔အတြက္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ႐ွာေဖြစားေသာက္ ၾကရၿပီး ဘ၀ေန၀င္ကာ မုိးခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရ၏။ ထုိအခါ ေနာင္တႀကီးစြာ ရတတ္ၾက၏။ ငယ္စဥ္က ပညာမသင္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲရသည္ဟုလည္း သိျမင္လာၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အခ်ိန္ကား ေႏွာင္းသြားခဲ့၏။ ေဟာင္းသြားခဲ့၏။ အသိေတြ ေနာက္က်ခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သလုိႏွင့္ ဘ၀႐ွင္သန္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဆင္းဆင္းရဲ ရဲ ႐ုန္းကန္ေနၾကရ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအား သူတုိ႔ကဲ့သို႔ ဘ၀ကို ပင္ပင္ပန္းပန္း မ႐ုန္းကန္ေစခ်င္ၾက။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာႏွင့္ ဘ၀ကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားေစခ်င္ၾက၏။ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ၾက၏။ ပညာတတ္မွ လူရာ၀င္ တင့္တယ္မည္ကိုလည္း နားလည္လာၾက၏။ သုိ႔အတြက္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား ပညာေရးျဖင့္ ဘ၀ကို ရင္ဆုိင္ ႏိုင္ရန္၊ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းထားေပးၾက၏။ စီးပြားေရးအဆင္ေျပၾကသည့္ မိဘမ်ား ကလည္း အဆင့္ျမင့္ က်ဴ႐ွင္မ်ား၊ ေဘာဒါေဆာင္မ်ားတြင္အပ္ကာ ပညာသင္ၾကားေစၾက၏။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္ေသာအခါ အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္လာၾကမည္မွာ အမွန္တကယ္ပင္ျဖစ္၏။ ပညာတတ္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အႀကီးအကဲျဖစ္ပါမွလည္း အစစအရာရာတုိးတက္လာႏိုင္၏။ ပညာမတတ္သူမ်ား၊ ပညာ မဲ့သူ မ်ား အႀကီးအကဲျဖစ္လာပါက တုိင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ မ်ားစြာနစ္နာၾကရ၏။ ဆင္းရဲသည့္ ဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ ႏိုင္ရန္ လြန္စြာခဲယဥ္းလွ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငယ္စဥ္အခါမွာ ပညာသင္ထားၾကရန္ အထူးလုိအပ္လွ၏။

ပညာတတ္ေရးသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနလ်က္႐ွိေသာေၾကာင့္ ပညာေရးကို ဦးစားေပးသင့္ ၏။ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုိ႔ ခ်ီတက္ရာတြင္လည္း ပညာေရးသည္ အလြန္အေရးပါ ေသာေၾကာင့္ ပုိစတာမ်ား ဆုိင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္မည္ဟု ေၾကညာထားၾကျခင္းျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိက အေရးပါဆုံးေသာအခ်က္မွာ ပညာ ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးပင္ျဖစ္၏။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို တုိးတက္သည့္ ႏိုင္ငံတုိင္း အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ ေနၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တုိးတက္သည္ထက္တုိးတက္ ေအာင္ျမင္သည္ထက္ ေအာင္ျမင္ေနၾကၿပီး ေခတ္ႏွင့္ အညီ ရင္ေဘာင္တန္းကာ ေနထုိင္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ဤသည္ကုိပင္ ပညာသည္ လူ၏တန္ဖုိး၊ တုိင္းျပည္၏ တန္ဖုိးဟုပင္ ဆုိသင့္လွသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိးတက္မႈကို လုိလားၾကသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾကသူ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ ကို ႏွစ္သက္ၾကသူတုိင္းသည္ ပညာေရးကို အထူးတလည္ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေန အ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလုံး ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီလွဴဒါန္းေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ၿမဳိ႕နယ္ အသီးသီး၊ ေက်းလက္ေတာ႐ြာ အသီးသီးတြင္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ထား႐ိွႏိုင္ေရး၊ စာအုပ္စာေပမ်ား၊ ဂ်ာနယ္ မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား ထား႐ိွေပးႏိုင္ေရးတုိ႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေလးထားေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ငယ္စဥ္အခါ ပညာကို ႀကိဳးစား သင္ယူေစခ်င္ေၾကာင္း၊ သင္ယူသင့္ေၾကာင္းတုိ႔ကို တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

တကၠသုိလ္ေမာင္ပညာ

အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးထဲတြင္ ဆရာသည္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္၏။ ဆရာသည္ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာဟူ၍ အသီးသီးရွိ၏။ ထိုဆရာအသီးသီးတုိ႔ထံမွ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူၾကရ၏။ ဆရာတုိ႔၏ သြန္သင္ျပသမႈေၾကာင့္ အေကာင္း အဆုိး၊ အေၾကာင္း အက်ိဳးတုိ႔ကို ေ၀ဖန္စိစစ္ ခြဲျခားႏိုင္၏။ ဆရာတုိ႔သည္ လည္း မိမိတုိ႔ထံမွ ပညာရည္ႏို႔ေသာက္စုိ႔ၾကေသာ တပည့္မ်ားစြာတုိ႔အား ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားဘဲ အတတ္ ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေလ့႐ိွၾက၏။ တတ္ေျမာက္ေစခ်င္ေသာ ေစတနာ၊ လိမၼာယဥ္ေက်းေစခ်င္ေသာ ေစတနာ အျပည့္အ၀ထားကာ သင္ၾကားေပးၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာမ်ားကို အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးထဲတြင္ ထည့္ သြင္းထားျခင္းျဖစ္၏။

ဆရာအားလုံးထဲတြင္ အျမတ္ဆုံးေသာဆရာ၊ အသာလြန္ဆုံးေသာဆရာ၊ အႏိႈင္းမဲ့ဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံျပည့္၀ ေသာ ဆရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သတၳာ ေဒ၀ မႏုႆာနံ = လူ၊ နတ္တုိ႔၏ဆရာဟု ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါးထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားကုိ လူ၊ နတ္တုိ႔၏ ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္ ထည့္သြင္းရျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးထဲတြင္ ပါ၀င္ရျခင္းကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဆရာတင္ထုိက္ေသာဂုဏ္၊ ေလးစားထိုက္ ေသာဂုဏ္၊ ျမတ္ႏိုးထုိက္ေသာဂုဏ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္၏။ ေ၀ေနယ်တုိ႔အတြက္ အနစ္နာခံကာ ပါရမီေတာ္မ်ားကုိ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ၿပီး ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရ၏။ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ၿပီး သည္မွစ၍ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာတုိ႔၏ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာအလုိ႔ငွာ အ၀ိဇၨာအေမွာင္ထုကုိ ႐ွင္းလင္းေပးခဲ့၏။ ၀ိဇၨာ အလင္းေရာင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ သစၥာအလင္းေရာင္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေတာ္မူခဲ့၏။ ေ၀ေနယ်တုိ႔၏ အပူ ေသာကမီးကုိ ၿငိမ္းေအးေစမည့္ ဓမၼေဆးကုိ တုိက္ေကၽြးေပးခဲ့၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓမၼေဆး၊ ဓမၼေရေအးကုိ နည္းမွန္ လမ္းမွန္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကသူ၊ ေသာက္သုံးၾကသူတိုင္း ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျပည့္စုံမႈကုိ အျပည့္အ၀ ရ႐ိွခံစားခဲ့ၾကရ၏။ ဓမၼေဆးကုိ ေသာက္သုံးခြင့္ရပါက ခ်မ္းသာသုခကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္သူမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္လွ်င္လည္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး၊ ေန႔ ညဥ့္မေ႐ြး၊ အခ်ိန္အခါမေ႐ြး၊ ေနရပ္ေဒသမေ႐ြး၊ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ မႈကုိ ပဓာန မထားဘဲ အေရာက္သြား၍ တုိက္ေကၽြးေတာ္မူခ့ဲ၏။ ေပးဆပ္လုိမႈ၊ ခ်မ္းသာလုိမႈ သက္သက္သာ အဓိက ထား၍ ၾကြေရာက္ေတာ္မူျခင္းလည္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာတုိ႔၏ အေလးအနက္ ဦးခုိက္ပူေဇာ္မႈကုိ ခံယူေတာ္မူထိုက္သည့္ ဆရာတစ္ဆူဟု ဆုိထားျခင္းျဖစ္၏။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဆရာမ်ိဳးကား ျမတ္စြာဘုရား တစ္ပါးတည္းသာ႐ွိပါ၏။ အတုမ႐ိွေသာ ဆရာ၊ အတူမ႐ိွေသာ ဆရာျမတ္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ေတြ႔ႀကဳံ ရရန္ လြန္စြာခဲယဥ္းလွပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အတုမ႐ိွေသာ ဆရာ၊ အတူမ႐ိွေသာ ဆရာကဲ့သုိ႔ဆရာမ်ိဳးကုိ ႏိႈင္း ယွဥ္၍ မရႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ထားျမင့္ျမတ္စြာျဖင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားျပသေပးေနၾက ေသာ ဆရာမ်ားလည္း ဤေလာကတြင္ မ်ားစြာ႐ိွပါ၏။ ထုိဆရာမ်ားကိုလည္း ႐ုိေသသင့္၊ ျမတ္ႏိုင္းသင့္လွပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးတြင္ ထည့္သြင္း၍ တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

ဆရာတစ္ေယာက္၏ စိတ္ဓာတ္ကား အလြန္ျဖဴစင္လွ၏။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရာမွာလည္း အလြန္စင္ ၾကယ္လွ၏။ သမၼာအာဇီ၀လည္းက်လွ၏။ ဆရာမ်ားသည္ တပည့္မ်ားအေပၚ ေစတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ္နာ၊ အၾကင္နာ၊ နည္းနာဟူေသာ နာငါးနာထားကာ သင္ၾကားေပးေလ့႐ိွၾက၏။ တပည့္မ်ားအေပၚ မုန္းတီး စိတ္ကင္း ႐ွင္းစြာျဖင့္ သင္ၾကားျပသေပးေလ့လည္း႐ိွၾက၏။ အျပစ္ျပ၍ ဆိုဆံုးမရသည့္အခါ လိမၼာေစခ်င္၊ သိေစခ်င္၊ တတ္ ေစခ်င္၍သာ ဆုိဆုံးမျခင္းျဖစ္၏။ မုန္းတီး၍ ဆုံးမျခင္းမ႐ိွ။ မိမိသင္ၾကား ျပသေပးလုိက္ေသာ တပည့္မ်ား ထူးခၽြန္ ေျပာင္ေျမာက္လာပါက ဆရာတို႔၏ စိတ္ႏွလုံး၀ယ္ ပီတိတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္ဖုံးလွ်က္႐ိွ၏။ ဤသည္မွာ ဆရာတုိင္း၏ တပည့္မ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့႐ိွေသာ ထား႐ိွေလ့႐ိွေသာ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာစိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္၏။ ထု႔ုိေၾကာင့္ လည္း ဆရာမ်ားအေပၚတြင္ တပည့္မ်ားက ခ်စ္ေၾကာက္႐ုိေသၾက၊ ျမတ္ႏုိးၾကျခင္းျဖစ္၏။

ဆရာတုိ႔၏ ဂုဏ္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္တြင္ အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆုံးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘး ရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ပုိ႔ ဆရာတုိ႔ က်င့္ဖုိ႔၀တ္ငါးျဖာဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေဖာ္ညႊန္ ျပထားသည္ကို ေတြ႔႐ိွရ သိ႐ိွရ၏။ ဤဂုဏ္ရည္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီလည္း ေနထုိင္က်င့္သုံးၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနၾကရ၏။ ထုိ႔သုိ႔ေသာ ဂုဏ္ရည္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေသာေၾကာင့္လည္း ဆရာဟု ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ဆရာဆုိသည့္နာမည္ေ႔႐ွတြင္ ၀ိေသသနမ၍ ျမတ္ဆရာဟုပင္ တင္စားခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္၏။

ထုိ႔ျပင္ မာန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း မဃေဒ၀ လကၤာသစ္၌ ရတနာတစ္ဆူ ဘသည္းအူကား နာနာ ၾကင္ၾကင္ အျပစ္ျမင္တုိင္း ၀မ္းတြင္မသုိ ဟုတ္တုိင္းဆုိ၍ က်ိဳးလုိစိတ္က ဆုံးမတတ္သူ ဆရာဟူေလာ့ ဟူ၍လည္း ဆရာႏွင့္ပတ္သက္၍ စပ္ဆုိထား၏။ တပည့္တုိ႔၏ေကာင္းက်ိဳးကို ေျမွာ္ကိုးၿပီး ၀မ္းတြင္းထဲမွာ သုိ၀ွက္မထားဘဲ ဆုိ ဆုံးမတတ္သူကိုလည္း ဆရာဟု ေခၚဆုိသင့္ေၾကာင္း မိန္႔ဆုိထားခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

ဆရာကို ေလးစားျမတ္ႏိုးတတ္သူထဲတြင္ အ႐ွင္သာရိပုတၱရာလည္း တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္၏။ အ႐ွင္သာရိပုတၱရာ ေလာင္း ဥပတိႆသည္ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ အ႐ွင္အႆဇိထံမွ ေယဓမၼာ ေဟတုပၸ ဘ၀ါ စေသာဂါထာကို ၾကားနာလိုက္ရသျဖင့္ ေသာတာပန္တည္ခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အ႐ွင္သာရိပုတၱရာသည္ အ႐ွင္ အႆဇိ ရဟႏၲာအ႐ွင္ျမတ္အား ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္ အေလးအျမတ္ထား၏။ က်ိန္းစက္သည့္အခါတြင္လည္း အ႐ွင္အႆဇိမေထရ္႐ိွရာအရပ္ ဦးေခါင္းထားကာ က်ိန္းစက္ေလ့႐ိွ၏ဟု မွတ္သားခဲ့ရ၏။ ဆရာကို အေလး အျမတ္ထားေသာအားျဖင့္ ဦးေခါင္းထားကာ က်ိန္းစက္ျခင္းျဖစ္၏။ ပညာအရာတြင္ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူး ဆြတ္ခူးေတာ္ မူခဲ့သည့္ အ႐ွင္ျမတ္၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္စိတ္ဓာတ္ကား ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ အတုယူဖြယ္ ေကာင္းပုံ ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားသကဲ့သုိ႔ထင္ရ၏။
ေပါရိသာဒသည္ အလြန္ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ခဲ့၏။ လူသားစားသျဖင့္ တုိင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရ၏။ တစ္ရာ့တစ္ပါး ေသာ မင္းတုိ႔၏လည္ေခ်ာင္းေသြးျဖင့္ ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ရန္စီစဥ္ခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း မဟာသုတေသာမမင္းထံမွ သဗၻိေရ၀ သမာေသထ စေသာ ဂါထာကို ၾကားနာလုိက္ရသျဖင့္ အကၽြတ္တရားရသြားခဲ့၏။ ဆရာအရာ၌ ထား၍ ပူေဇာ္ခဲ့ ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့၏။ တစ္ရာ့ တစ္ပါးေသာ မင္းအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း အသက္ခ်မ္းသာရာ ရ႐ိွခဲ့ၾက၏။ ဆရာ တုိ႔၏ တပည့္မ်ားအေပၚထား႐ိွသည့္ ေမတၱာတရားႀကီးမားေသာေၾကာင့္လည္း ေလးစားျမတ္ ႏိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ဤ ေ႐ွးသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ ထုံးကုိ ႏွလုံးမူ၍လည္းေကာင္း၊ ဆရာမ်ား၏ ေက်းဇူးဂုဏ္ကုိ သိနားလည္လာၾကေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အာစရိယပူေဇာ္ပြဲမ်ားကုိ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်င္းပလာခဲ့ ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ ေနၾကရ၏။ ထုိ႔ျပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွလည္း ဆရာမ်ားေန႔ကုိ အထူးတလည္ အသိအမွတ္ျပဳ က်င္းပေပးလွ်က္ လည္း ႐ိွလာၾက၏။

ေကာင္းျမတ္ေသာမူ၊ ေကာင္းမြန္ေသာထုံးကုိ အတုယူလုိက္နာ က်င့္သုံးသည့္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေက်ာင္း တုိက္တြင္လည္း အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ က်င္းပေလ့႐ိွ၏။ ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ ဟူေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္အညီ ပူေဇာ္သင့္ ပူေဇာ္ထုိက္သည့္ ဆရာအား ပူေဇာ္က်င္းပသည့္ အာစရိယပူဇာ၊ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲဟုပင္ ဆုိလွ်င္လည္း လြန္မည္မထင္ပါ။ ယင္းေန႔တြင္ ေက်ာင္းအမ၊ ရဟန္း အမႀကီး မိသားစုမွ ေက်ာင္းတုိက္႐ွိ စာသင္သား ရဟန္း၊ သာမေဏမ်ား၊ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္ မ်ားအား အ႐ုဏ္ဆြမ္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ဧည့္ခံခဲ့၏။ တုိက္အုပ္ ဆရာေတာ္မွ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား၊ စာသင္သားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဒါယကာ၊ ေက်ာင္းဒါယိကာမမ်ား အားလုံးတုိ႔အား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ မက်င္းပခင္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စကားကုိ ႐ွင္းလင္းေလွ်ာက္ထား ေျပာၾကား၏။ ထုိ႔ေနာက္ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္မွပင္ ညီညီဖ်ဖ် တုိင္ေပးၿပီး ဆရာေတာ္အား ေတာင္းပန္ကန္ ေတာ့ၾက၏။ ဆရာေတာ္မွ တပည့္ရဟန္း၊ သာမေဏမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဒါယကာ၊ ေက်ာင္းဒါယိ ကာမမ်ားအားလုံးကုိ ဆုေပးၿပီး တရားစကားမ်ား မိန္႔ၾကားပါ၏။

တရားစကားမ်ား မိန္႔ၾကားၿပီးေသာအခါ အားလုံးက ၿပိဳင္တူ သာဓုသုံးႀကိမ္ေခၚဆုိၾကကာ အခမ္းအနား ႐ုတ္သိမ္း လုိက္ၾက၏။ အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားၿပီးဆုံးေသာအခါ တပည့္ရဟန္း၊ သာမေဏမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသူ ငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဒါယကာ၊ ေက်ာင္းဒါယိကာမမ်ားအားလုံး ဖေရာင္းတုိင္ကိုယ္စီ မီးညွိထြန္း၍ ေက်ာင္းတုိက္ တြင္း႐ိွ ကိုးန၀င္းေစတီေတာ္ ႏွစ္ဆူအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကျပန္၏။ ဤယေန႔အာစရိယပူေဇာ္ပြဲသည္ ျမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပြဲ တစ္ခုတည္းဟုပင္ ထင္ရေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ ပူေဇာ္ပြဲကုိပါ ပူးတြဲက်င္းပသည့္ပြဲ၊ တရားဓမၼတုိ႔ကုိ နာယူ ပူေဇာ္ခြင့္ရသည့္ပြဲ၊ သံဃာေတာ္တုိ႔အား ဂါရ၀ျပဳခြင့္ရသည့္ ပူေဇာ္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသင့္လွ၏။ ႐ုိးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ တပည့္မ်ား၏ ညီညြတ္စြာျဖင့္ ဂ႐ုဂါရ၀ ေ႐့ွထားကာ ပူေဇာ္မႈျပဳၾကသည့္ ျမင္ကြင္း မွာ ဖူးျမင္ရသူအေပါင္း၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ သာယာၾကည္ႏူးမႈ၊ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈတုိ႔ႏွင့္အတူ သဒၶါစိတ္မ်ား ယုိဖိတ္မႈကုိ လည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါ၏။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းလည္း စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း၍ ဆရာအ႐ွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္အေပါင္းကုိ ညြတ္ေျပာင္းဦးခုိက္လ်က္ ေရးသား ပူေဇာ္လုိက္ ပါ၏။

My Photo Album

Labels

article (38) home (2) photo (2) video (1)
Myspace Clocks, Flowers Clocks at WishAFriend.com

Get the Twitter Widget widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

Labels